Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

BENDROVĖJE UAB „MAGNUM VETERINARIJA“ TVARKA

1.Bendrosios nuostatos

1.1.Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bendrovėje UAB „Magnum Veterinarija“ tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Magnum Veterinarija“ (toliau – Bendrovė) tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.

1.2.Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

1.3.Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.

1.4.Tvarka parengta vadovaujantis Reglamentu.

1.5.Ši Tvarka yra sudėtinė Bendrovės Privatumo politikos dalis, kuri skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje www.magnumvet.lt (toliau – Svetainė), skiltyje „Privatumo politika“.

2.Duomenų subjekto teisės

2.1.Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

2.1.1.teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

2.1.2.teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis;

2.1.3.teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

2.1.4.teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

2.1.5.teisę apriboti duomenų tvarkymą;

2.1.6.teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

2.1.7.teisę į duomenų perkeliamumą;

2.1.8.teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

3.Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą

3.1.Informacija apie Bendrovėjeatliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento 13 ir 14 straipsniuose, duomenų subjektams pateikiama:

3.1.1.žodžiu, duomenų subjektą informuojant asmens duomenų gavimo metu; arba

3.1.2.raštu, pateikiant pranešimą dalykinių santykių atsiradimo metu ir (ar) vėliau siunčiant pranešimą paštu; arba

3.1.3.viešai skelbiant Sveitainėje (skiltyje „Privatumo politika“).

3.2.Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

3.2.1.duomenų subjektams su kuriais bendraujama nuo šios Tvarkos paskelbimo – pateikiama asmens duomenų gavimo metu;

3.2.2.duomenų subjektams, kurių duomenis Bendrovė pradėjo tvarkyti iki šios Tvarkos paskelbimo – pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tvarkos paskelbimo, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes.

3.3.Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

3.3.1.per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

3.3.2.jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba

3.3.3.jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

4.Teisė susipažinti su duomenimis

4.1.Bendrovė,esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:

4.1.1.informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

4.1.2.su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;

4.1.3.tvarkomų asmens duomenų kopiją.

4.2.Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Bendrovėpateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas. Standartinis minimalus mokestis už duomenų kopijos pateikimą kita forma, nei Bendrovė pateikia, yra 5,- EUR (penki eurai).

5.Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

5.1.Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

5.2.Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovėgali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

5.3.Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovėšiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

6.Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

6.1.Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:

6.1.1.duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, kai šie duomenys tvarkomi tik rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.2.Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

6.3.Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovėšiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

7.Teisė apriboti duomenų tvarkymą

7.1.Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Bendrovė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

7.2.Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.

7.3.Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovėšiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

8.Teisė į duomenų perkeliamumą

8.1.Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento 20 straipsnyje, Bendrovė įgyvendina tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:

8.1.1.duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, kai šie duomenys tvarkomi tik rinkodaros tikslais, kai šiuos duomenis duomenų subjektas pats pateikė ir (ar) išreiškė sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais elektroninėmis priemonėmis.

8.2.Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

8.3.Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.

8.4.Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

9.Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

9.1.Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovėtvarkytų jo asmens duomenis šiais atvejais:

9.1.1.duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, kai šie duomenys tvarkomi tik rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

9.2.Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėinformuoja pateikiant informaciją:

9.2.1.raštu (el. paštu), kai pateikiami rinkodaros pranešimai;

9.2.2.raštu, kai duomenų subjektas teikia rašytinį sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais (tame tarpe ir sutarties sudarymo metu);

9.2.3.Svetainėje elektroninio katalogo duomenų subjekto paskyroje.

9.3.Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

10.Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas

10.1.Duomenų subjekto teisė reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas ir, kad toks sprendimas būtų peržiūrėtas, Bendrovėje nėra įgyvendinama jos atliekamo duomenų tvarkymo atžvilgiu, kadangi Bendrovė nepriima tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų.

11.Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

11.1.Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis Bendrovei ir (ar) jos paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“) nurodytu (-ais) el. pašto adresu (-ais).

11.2.Išskyrus Tvarkoje nurodytus atvejus, pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo, patvirtinti savo tapatybę:

11.2.1.pateikdamas jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovės atstovui ir (ar) jos pakirtam duomenų apsaugos pareigūnui (jo atstovui), kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateikiamas raštu asmeniškai;

11.2.2.pateikdamas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ir (ar) kita teisės aktuose nustatyta tvarka, kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu;

11.2.3.pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba prašymas turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi elektroninių ryšių priemonėmis.

11.3.Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė prašo papildomosinformacijos, reikalingos ja įsitikinti.

11.4.Jeigu duomenų subjektas kreipdamasis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nepatvirtina savo tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos, išskyrus atvejus, kai:

11.4.1.duomenų subjektui teikiama bendro pobūdžio informacija, kai jis kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

11.5.Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, informacija, kuri atskleistų aplinkybes dėl kurių Bendrovė turėtų tvarkyti šiuos duomenis, ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

11.6.Informacija duomenų subjektui pateikiama tokia forma (žodžiu, raštu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis), kokia forma duomenų subjektas pateikia prašymą, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

11.7.Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

11.8.Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo duomenų subjekto vardą, pavardę ir informaciją, kuri atskleistų aplinkybes dėl kurių Bendrovė turėtų tvarkyti šiuos duomenis, pateikti Tvarkoje nurodytais būdais patvirtintą atstovaujamojo duomenų subjekto asmens tapatybės dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją (kuri turi būti patvirtinta teisės aktuose nustatyta tvarka).

11.9.Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, duomenų subjektui rekomenduojama pateikti Bendrovės patvirtintą nurodytos formos prašymą, kuris skelbiamas Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“).

11.10.Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovės paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys paskelbti Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“).Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

12.Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas

12.1.Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12.2.Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Tvarkos 11 punkte nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

12.3.Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

12.4.Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama lietuvių kalba.

12.5.Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus Tvarkos 4.2 punkte ir 12.6 punkte nustatytus atvejus.

12.6.Kai duomenų subjektas Bendrovei pateikia prašymą, kuris atitinka Reglamento 12 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus, Bendrovė turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto pateiktą prašymą arba imti mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas. Tokiais atvejais taikomas standartinis minimalus mokestis yra 25,- EUR (dvidešimt penki eurai).

12.7.Bendrovėjeveiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, ir (ar) kreiptis į teismą teisės aktuose nustatyta tvarka.

12.8.Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą teisės aktuose nustatyta tvarka.

_______________

UAB "Magnum Veterinarija"

Buveinės adresas
Martinavos g. 8, Martinavos k. LT-54475 Kauno r.

Žiūrėti žemėlapį

Kontaktinė informacija

Įmonės tel.: +370 688 96944

info@magnumvet.lt

Magnum